• NC
  • Hlavicka1
  • NC
  • Hlavicka1
  • Previous
  • Ďalší

Novinky

1

8. november 2016
bol slávnostným dňom pre všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka 2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016. Okrem toho sa udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF a ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu v oblasti kvality.

Bližšie informácie o ocenených organizáciách a jednotlivcoch nájdete TU.

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskym informačným strediskom CAF (Európsky inštitút verejnej správy) a Expertnou pracovnou skupinou CAF v rámci Európskej siete verejnej správy, v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí 7. európske stretnutie používateľov modelu CAF, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2016 v Bratislave.

Bližšie informácie o konferencii a program nájdete tu.

Príprava Stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR, venuje v súčasnosti pozornosť príprave Národného programu kvality SR – Stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 (ďalej len „Stratégia zlepšovania kvality").

Bližie informácie o procese prípravy NPK SR 2017 - 2021 nájtete tu.

Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

1Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje štrnásty ročník súťaže Top manažéri kvality (ďalej „súťaž").

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s budovaním a rozvojom systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky.

Poslaním súťaže je posilniť tradíciu hodnotenia a oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Cieľom súťaže je:
- oceniť osobný podiel odborníkov a profesionálov v oblasti budovania, implementácie a rozvoja systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojej organizácii,
- zviditeľniť výsledky práce predstaviteľov manažérstva kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
- prejaviť uznanie a podporiť predstaviteľov manažérstva kvality pri mimoriadnom plnení pracovných úloh,
- oboznámiť verejnosť s významnými predstaviteľmi z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:
- manažéra kvality,
- zmocnenca pre kvalitu,
- špecialistu kvality,
- metodika modelu výnimočnosti EFQM,
- metodika modelu CAF,
- osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky a súťažnej dokumentácie (pozri štatút súťaže, časť 4) na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2016. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:
Kategória A) Top manažér kvality roka 2016 – súkromný sektor
Kategória B) Top manažér kvality roka 2016 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2016", ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2016.

Ďalšie informácie k súťaži poskytne útvar kvality:
tel: 02/ 57 485 121
email: kvalita@normoff.gov.sk

Na stiahnutie:
Štatút súťaže

Súťažná dokumentácia:
Príloha 1 – šablóna životopisu
Príloha 2 – aktivity v oblasti kvality
Príloha 3 – prihláška do súťaže

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽÍ!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:
• 17. ročník Národnej ceny SR za kvalitu
• 3. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality. 

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. 

Informácie z prvej ruky o obidvoch súťažiach získate počas INFOMEETINGU, ktorý sme pre Vás pripravili. Infomeeting bude venovaný iba Vám, Vašim potrebám a Vašim otázkam. Pre každého z Vás si vyhradíme celú hodinu v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje, a to každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h, najneskôr do 31. mája 2016, kedy je posledný termín prihlásenia sa do súťaže.

Počas infomeetingu Vám budú individuálne:
• poskytnuté informácie o priebehu, podmienkach a harmonograme súťaží,
• predstavené metodiky súťaží (model výnimočnosti EFQM, model CAF, model ZET),
• odovzdané skúsenosti a rady ako úspešne absolvovať niektorú zo súťaží,
• zodpovedané všetky Vaše otázky.

Rezerváciu termínu na infomeeting je možné uskutočniť telefonicky: 02 / 57 485 121, 315 alebo e-mailom: kvalita@normoff.gov.sk.

  

 logo
 
logo

 

 Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.

 

 

 

 

 Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Víťazi a ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk Petra Mihóka, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží a Jozefa Mihoka, predsedu ÚNMS SR.

Bližšie infomácie o ocenených nájdete tu.

XII. medzinároná konferencia o kvalite

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimčonými."

1. – 2. december 2015, Hotel Tatra Bratislava

Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na Slovensku v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Ide o oblasti, ktoré sú súčasťou Národného programu kvality SR preukazujúce plnenie štátnej politiky kvality v SR.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 12. ročník konferencie o kvalite. Tá tohtoročná je venovaná novým trendom a prístupom v oblasti komplexného manažérstva kvality zameraných najmä na výnimočné projekty, jednotlivcov a organizácie v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Snahou bolo vytvoriť program tak, aby bol zaujímavý ako pre podnikateľský sektor, tak aj pre verejnú správu.

Prvý deň konferencie bude zameraný na novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia
riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov k spoločenskej zodpovednosti, a privítame i hostí zo zahraničia. Zároveň budú do Siene slávy uvedení tohtoroční víťazi Národnej ceny SR za kvalitu. Ukončenie dňa sa bude niesť v kultúrno-spoločenskom duchu a sme presvedčení o tom, že večer bude pre všetkých nevšedným a príjemným zážitkom.

Druhý deň konferencie bude zameraný na prezentáciu výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí, ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti.

Podrobné informácie o programe konferencie nájdete v pozvánke, ktorej súčasťou je aj prihláška.

Veríme, že vás program oslovil, využijete možnosť zúčastniť sa konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a inšpiráciu, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.

Príloha:
Pozvánka a prihláška na konferenciu

ONLINE prihláška na konferenciu

CAF Master training v Barcelone

Európsky inštitút verejnej správy v Maastrichte (EIPA) organizuje v Barcelone v dňoch 7. - 9. októbra 2015 školenie zamerané na profesionálne zvládnutie Spoločného systému hodnotenia kvality CAF. Účastníci tohto školenia získajú nielen vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú implementáciu modelu CAF vo vlastnej organizácii, ale budú schopní aktívne sa zapojiť do práce v sieti expertov CAF vo vlastnej krajine.

Podrobnejšie informácie o školení nájdete TU.

8. európska konferencia o kvalite vo verejnej správe

V poradí ôsma európska konferencia o kvalite vo verejnej správe sa uskutoční pod záštitou Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie v Esch-Belval v Luxemburgu v dňoch 1. a 2. októbra 2015.

Bližšie informácie o konferencii, registrácii a program nájdete tu.

Vyhlásil sa 13. ročník súťaže Top manažéri kvality

 

logo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje trinásty ročník prestížnej súťaže Top manažéri kvality. Viac informácií o súťaži najdete tu.

 

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike pristúpila ku Charte kvality Slovenskej republiky

V dňoch 12. - 13. marca 2015 sa v Podbanskom konal Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike spoločne s odbornou konferenciou „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy".

Podpora kvality v slovenských samosprávach je prirodzenou súčasťou a prioritou Asociácie a toto presvedčenie deklarovala počas otvorenia tohtoročnej odbornej konferencie pristúpením ku Charte kvality Slovenskej republiky.

Pozvánka na seminár „Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov"

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z., Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a MASM – Systémy kvality Martin organizuje seminár „Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov", ktorý sa uskutoční 31. marca 2015 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom seminára je poskytnúť čo najviac informácií o pripravovaných zmenách v revidovaných normách systémov manažérstva.

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, manažérov, kvalitárov, obstarávateľov, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí chcú využiť túto revíziu na optimalizáciu a zlepšenie manažérskych systémov a manažérstva organizácie.

Pozvánku a prihlášku na seminár nájdete tu.

QiT 2015 - Kvalita v informačných technológiách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci s technickou komisiou TK 37 (Informačné technológie) Vás pozývajú dňa 19. februára 2015 na seminár, ktorý je zameraný na využívanie noriem v oblasti informačných technológii.

Viac informácií o seminári nájete tu.

QMOD-ICQSS konferencia je jednou z najväčších vedeckých konferencií na svete v rámci výskumu v oblasti kvality produkcie, kvality služieb a organizačného rozvoja

Názov konferencie: QMOD/ICQSS CONFERENCE ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES 2015: Creating a Sustainable Future through Quality

Organizátor: Lund University vo Švédsku (Faculty of Social Sciences, The Department of Service Management and Service Studies)
Dr. Prof. Jens J. Dahlgaard, jenda@ikp.liu.se
Dr. Prof. Su Mi Dahlgaard Park, sumi.park@msm.lu.se

Miesto konania: Yonsei University, Soul, Kórejská republika

Termín konania konferencie: 12. – 14. októbra 2015

Cieľ konferencie: Hlavným cieľom tejto 18. medzinárodnej vedeckej konferencie je poskytnúť pravidelné celosvetové fórum pre akademikov, ale aj odborníkov z praxe, aby si mohli vymieňať svoje vedomosti a skúsenosti. Prostredníctvom tohto fóra môžu zdieľať výsledky výskumu a skúsenosti tak, aby sa priebežne vytváral aktuálny obraz o realite v tejto oblasti a nachádzali príležitosti na zlepšenie.

Prihláste sa na jednu z najväčších a najvýznamnejších konferencií v oblasti inžinierstva a manažérstva kvality v Európe

Názov konferencie: 8th International Working Conference TQM - Advanced and Intelligent Approaches

Organizátor: University of Beograd, Mechanical Engineering Faculty

Miesto konania: University of Beograd, Mechanical Engineering Faculty (http://www.mas.bg.ac.rs/eng/start), Belehrad, Srbská republika

Termín konania konferencie: 2. – 5. Jún 2015

Cieľ konferencie: Hlavným cieľom 8. TQM konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum pre výmenu poznatkov, skúseností, výsledkov výskumu a informácií o rôznych aspektoch súčasného stavu a predpokladaného budúceho vývoja v oblasti manažérstva kvality. Konferencia svojim obsahom zahŕňa filozofické, vedecké a praktické koncepty v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie filozofie komplexného manažérstva kvality, ktoré sú založené na pokročilých prístupoch a metódach.

Pre záujemcov o účasť v Národnej cene SR za kvalitu a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnil bezplatný informačný seminár

1  

Seminár sa konal 28. januára 2015 v hoteli TATRA v Bratislave s cieľom priblíženia oboch národných cien verejnosti a bol určený akémukoľvek typu organizácie súkromného alebo verejného sektora, ktorá mala záujem dozvedieť sa bližšie informácie o priebehu, harmonograme, ale aj metodikách oboch súťaží. Seminár organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako vyhlasovateľ Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.

Predstavenie a vyjadrenie víťazov Národnej ceny SR za kvalitu 2014

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu sa aj v roku 2014 dostala do tých správnych rúk. Tri víťazné organizácie si ocenenie prevzali z rúk prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku dňa 20. novembra 2014.

Pozrite si vyjadrenie zástupcov víťazných organizácií tu.

Národná cena SR za kvalitu 2014 pozná svojich majiteľov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR.

Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý zároveň počas večera odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:
- ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014,
- ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2014,
- titul Efektívny používateľ modelu CAF.

XI. národná konferencia o kvalite

Motto: Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti

26. - 27. novembra 2014 v Bratislave

Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií?
Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy?
Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností a tým sa radia medzi spoločensky zodpovedné?
Čo nové sa chystá pre zlepšovanie kvality vzdelávania vo všetkých druhoch vzdelávacích inštitúcií?

Odpovede na tieto otázky Vám odprezentujú uznávaní vrcholoví manažéri z podnikateľského prostredia, verejnej správy, samosprávy, ale aj z oblasti kultúry.

6. európske stretnutie používateľov modelu CAF (CAF event)

Talianske predsedníctvo Európskej únie v spolupráci s Európskym inštitútom verejnej správy (European Institute of Public Administration) a Pracovnou skupinou pre inováciu verejných služieb (Innovative Public Services Group) Európskej siete verejnej správy (European Public Administration Network), v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí už 6. európske stretnutie používateľov modelu CAF (Common Assessment Framework), ktoré sa uskutoční 14. novembra 2014 v Ríme. Stretnutie sa bude niesť v znamení hlavnej témy, ktorou bude Prínosy a dosiahnuté výsledky prostredníctvom modelu CAF (Impact and results with CAF).

Medzinárodná vedecká konferencia „Kvalita a predstihová inovácia"

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje v dňoch 18. – 19. septembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita a predstihová inovácia".

Vyhlásil sa 7. ročník súťaže "Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života"

logo Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje 7. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života" ako jednu zo strategických aktivít Národného programu kvality Slovenskej republiky.        

Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnil bezplatný informačný seminár k súťažiam Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

1

Seminár bol organizovaný vyhlasovateľom súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a realizoval sa v rámci základnej časti oboch súťaží s cieľom informovania verejnosti o cieľoch, priebehu a metodikách súťaží.

Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 15. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016.

Vyhlásenie 1. ročníka súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 1. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.

Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré vo svojej stratégii a činnosti každodenne uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibilty – CSR).

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže NCKSR 2013

Počet zobrazení: 1699

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil počas Európskeho týždňa kvality výsledky 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Čítajte viac... Komentáre: 0