• Novy banner NPK
 • Novy banner NPK
 • Previous
 • Ďalší

Novinky

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

foto

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil dňa 20. novembra 2017 výsledky súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, ako i ďalších súťaží vyhlasovaných v oblasti kvality. Podujatie bolo vyvrcholením 18. ročníka národnej ceny za kvalitu a 4. ročník národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť, v rámci ktorého prihlásené organizácie prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií.

Odovzdávanie ocenení sa konalo v predvečer 14. medzinárodnej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Slávnostný večer sa konal v Hoteli Bôrik a pozvanie na slávnostný večer prijali štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia podnikateľskej sféry.

Ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží, pána Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR, pána Pavla Pavlisa.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2017

Víťaz súťaže:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže:

 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (kategória C – organizácie verejného sektor)


NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2017

Víťazi súťaže:

 • Vodohospodárska výstavba, š.p. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby)
 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

 • Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)


VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2017

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár- publicista):

 • Richard Medal a Mikuláš Huba s príspevkom pod názvom Hrozí nám negramotnosť?, uverejneným v denníku SME dňa 7.6.2017.

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

 • Hajnalka Németh s príspevkom pod názvom Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme, uverejneným v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť dňa 1.12.2016.

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

 • Kristína Zgodavová, Oto Hudec a Pavol Palfy z Technickej univerzity v Košiciach, ktorých vedecký príspevok s názvom Culture of quality: insight into foreign organisations in Slovakia bol uverejnený dňa 4.4.2017 v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence.

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Matej Masár, ktorý svoju diplomovú prácu s názvom Manažment rizika projektu výrobku v podniku úspešne obhájil na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.


VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2017


Kategória A) súkromný sektor:

 • Michal Čierny, riaditeľ kvality, Matador Automotive Vráble a.s., Vráble


Kategória B) sektor verejnej správy:

 • Mária Dologová, riaditeľka odboru stratégie a integrovaného manažérskeho systému, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava


OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY


Ocenenie získala:

 • prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Bulletin o ocenených 2017

 

XIV. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými."

obrazok

Záver roka patrí v podaní Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR konferencii o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Stretnutie zanietených kvalitárov a všetkých, ktorých spoločenská zodpovednosť zaujíma z profesijného, aj osobného hľadiska sa uskutočnilo 20. – 21. novembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave.

V predvečer konferencie, 20. novembra 2017, sa uskutočnilo odovzdávanie národných cien za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ako i ďalších súťaží v oblasti kvality, ktoré každoročné vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Národnú cenu za kvalitu získala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v kategórii C) organizácie verejného sektora. Národnú cenu za spoločenskú zodpovednosť získala Vodohospodárska výstavba, š.p. v kategórii A) veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby a Mestská časť Bratislava-Petržalka v kategórii C) organizácie verejného sektora. Kompletný zoznam ocenených v rámci národných cien a ostatných súťaží v oblasti kvality môžete nájsť tu.

Odborný program konferencie sa uskutočnil 21. novembra 2017 a účastníkom sa predstavilo osem prednášajúcich, ktorých príspevky sa venovali téme automotive, Industry 4.0, spoločenská zodpovednosť, inovácie, rozdielu medzi leadrami a manažérmi a pod.

Zoznam príspevkov a prenášajúcich 14. medzinárodnej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti:

 • Vodohospodárska výstavba, š.p. to nie je len Gabčíkovo
  Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku Technicko-bezpečnostného dohľadu, Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava
 • Inovácia s efektom mávnutia motýlieho krídla
  Ing. Alena Trabalková, manažér procesov a IMS, Chemosvit Folie, a.s., Svit
 • Industry 4.0 a pripravenosť ľudí
  Ing. Michal Čierny, riaditeľ kvality, Matador Automotive Vráble, a.s., Vráble
 • Quo Vadis automotive?
  Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prezident. Zväz automobilového priemyslu SR
 • Vize a strategické plány podle Paretova pravidla
  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, kouč, lektor kreativity a inovácie, konateľ, Talent Innovation s.r.o., Praha
 • Spoločenská vs. osobná zodpovednosť
  PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
 • Manažér versus leader. Úspešné organizácie potrebujú úspešných leadrov
  Ing. Svetlana Poláková, MBA, konateľka a koučka, Terra Clarify, s.r.o., Biely Kostol
 • Mať svoj sen, mať svoj cieľ
  Mgr. Andrea Coddington, spisovateľka a novinárka, Bratislava

Príprava Stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR, venuje v súčasnosti pozornosť príprave Národného programu kvality SR – Stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 (ďalej len „Stratégia zlepšovania kvality").

Bližie informácie o procese prípravy NPK SR 2017 - 2021 nájtete tu.

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽÍ!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:
• 18. ročník Národnej ceny SR za kvalitu
• 4. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Národné ceny predstavujú najprestížnejšie ocenenia v danej oblasti na národnej úrovni a svojimi kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.

V prípade ak máte záujem o ďalšie informácie o súťažiach, využite možnosť a zúčastnite sa INFOMEETINGU, ktorý sme pre Vás pripravili. Na infomeetingu získate informácie o priebehu, podmienkach a harmonograme súťaží, metodikách súťaží (model výnimočnosti EFQM, model CAF, model ZET). Zároveň obdržíte cenné rady ako úspešne absolvovať súťaž. Objednať sa na INFOMEETING môžete na kontaktoch uvedených tu.

 

 logo
 
logo

 

 Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.

 

 

 

 

  Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.

 

1

8. november 2016
bol slávnostným dňom pre všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka 2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016. Okrem toho sa udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF a ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu v oblasti kvality.

Bližšie informácie o ocenených organizáciách a jednotlivcoch nájdete TU.

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskym informačným strediskom CAF (Európsky inštitút verejnej správy) a Expertnou pracovnou skupinou CAF v rámci Európskej siete verejnej správy, v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí 7. európske stretnutie používateľov modelu CAF, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2016 v Bratislave.

Bližšie informácie o konferencii a program nájdete tu.

Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

1Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje štrnásty ročník súťaže Top manažéri kvality (ďalej „súťaž").

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s budovaním a rozvojom systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky.

Poslaním súťaže je posilniť tradíciu hodnotenia a oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Cieľom súťaže je:
- oceniť osobný podiel odborníkov a profesionálov v oblasti budovania, implementácie a rozvoja systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojej organizácii,
- zviditeľniť výsledky práce predstaviteľov manažérstva kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
- prejaviť uznanie a podporiť predstaviteľov manažérstva kvality pri mimoriadnom plnení pracovných úloh,
- oboznámiť verejnosť s významnými predstaviteľmi z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:
- manažéra kvality,
- zmocnenca pre kvalitu,
- špecialistu kvality,
- metodika modelu výnimočnosti EFQM,
- metodika modelu CAF,
- osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky a súťažnej dokumentácie (pozri štatút súťaže, časť 4) na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2016. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:
Kategória A) Top manažér kvality roka 2016 – súkromný sektor
Kategória B) Top manažér kvality roka 2016 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2016", ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2016.

Ďalšie informácie k súťaži poskytne útvar kvality:
tel: 02/ 57 485 121
email: kvalita@normoff.gov.sk

Na stiahnutie:
Štatút súťaže

Súťažná dokumentácia:
Príloha 1 – šablóna životopisu
Príloha 2 – aktivity v oblasti kvality
Príloha 3 – prihláška do súťaže

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Víťazi a ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk Petra Mihóka, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží a Jozefa Mihoka, predsedu ÚNMS SR.

Bližšie infomácie o ocenených nájdete tu.

XII. medzinároná konferencia o kvalite

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimčonými."

1. – 2. december 2015, Hotel Tatra Bratislava

Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na Slovensku v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Ide o oblasti, ktoré sú súčasťou Národného programu kvality SR preukazujúce plnenie štátnej politiky kvality v SR.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 12. ročník konferencie o kvalite. Tá tohtoročná je venovaná novým trendom a prístupom v oblasti komplexného manažérstva kvality zameraných najmä na výnimočné projekty, jednotlivcov a organizácie v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Snahou bolo vytvoriť program tak, aby bol zaujímavý ako pre podnikateľský sektor, tak aj pre verejnú správu.

Prvý deň konferencie bude zameraný na novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia
riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov k spoločenskej zodpovednosti, a privítame i hostí zo zahraničia. Zároveň budú do Siene slávy uvedení tohtoroční víťazi Národnej ceny SR za kvalitu. Ukončenie dňa sa bude niesť v kultúrno-spoločenskom duchu a sme presvedčení o tom, že večer bude pre všetkých nevšedným a príjemným zážitkom.

Druhý deň konferencie bude zameraný na prezentáciu výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí, ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti.

Podrobné informácie o programe konferencie nájdete v pozvánke, ktorej súčasťou je aj prihláška.

Veríme, že vás program oslovil, využijete možnosť zúčastniť sa konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a inšpiráciu, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.

Príloha:
Pozvánka a prihláška na konferenciu

ONLINE prihláška na konferenciu

XI. národná konferencia o kvalite

Motto: Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti

26. - 27. novembra 2014 v Bratislave

Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií?
Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy?
Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností a tým sa radia medzi spoločensky zodpovedné?
Čo nové sa chystá pre zlepšovanie kvality vzdelávania vo všetkých druhoch vzdelávacích inštitúcií?

Odpovede na tieto otázky Vám odprezentujú uznávaní vrcholoví manažéri z podnikateľského prostredia, verejnej správy, samosprávy, ale aj z oblasti kultúry.

CAF Master training v Barcelone

Európsky inštitút verejnej správy v Maastrichte (EIPA) organizuje v Barcelone v dňoch 7. - 9. októbra 2015 školenie zamerané na profesionálne zvládnutie Spoločného systému hodnotenia kvality CAF. Účastníci tohto školenia získajú nielen vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú implementáciu modelu CAF vo vlastnej organizácii, ale budú schopní aktívne sa zapojiť do práce v sieti expertov CAF vo vlastnej krajine.

Podrobnejšie informácie o školení nájdete TU.

8. európska konferencia o kvalite vo verejnej správe

V poradí ôsma európska konferencia o kvalite vo verejnej správe sa uskutoční pod záštitou Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie v Esch-Belval v Luxemburgu v dňoch 1. a 2. októbra 2015.

Bližšie informácie o konferencii, registrácii a program nájdete tu.

Vyhlásil sa 13. ročník súťaže Top manažéri kvality

 

logo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje trinásty ročník prestížnej súťaže Top manažéri kvality. Viac informácií o súťaži najdete tu.

 

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike pristúpila ku Charte kvality Slovenskej republiky

V dňoch 12. - 13. marca 2015 sa v Podbanskom konal Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike spoločne s odbornou konferenciou „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy".

Podpora kvality v slovenských samosprávach je prirodzenou súčasťou a prioritou Asociácie a toto presvedčenie deklarovala počas otvorenia tohtoročnej odbornej konferencie pristúpením ku Charte kvality Slovenskej republiky.

Pozvánka na seminár „Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov"

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z., Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a MASM – Systémy kvality Martin organizuje seminár „Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov", ktorý sa uskutoční 31. marca 2015 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom seminára je poskytnúť čo najviac informácií o pripravovaných zmenách v revidovaných normách systémov manažérstva.

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, manažérov, kvalitárov, obstarávateľov, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí chcú využiť túto revíziu na optimalizáciu a zlepšenie manažérskych systémov a manažérstva organizácie.

Pozvánku a prihlášku na seminár nájdete tu.

QiT 2015 - Kvalita v informačných technológiách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci s technickou komisiou TK 37 (Informačné technológie) Vás pozývajú dňa 19. februára 2015 na seminár, ktorý je zameraný na využívanie noriem v oblasti informačných technológii.

Viac informácií o seminári nájete tu.

QMOD-ICQSS konferencia je jednou z najväčších vedeckých konferencií na svete v rámci výskumu v oblasti kvality produkcie, kvality služieb a organizačného rozvoja

Názov konferencie: QMOD/ICQSS CONFERENCE ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES 2015: Creating a Sustainable Future through Quality

Organizátor: Lund University vo Švédsku (Faculty of Social Sciences, The Department of Service Management and Service Studies)
Dr. Prof. Jens J. Dahlgaard, jenda@ikp.liu.se
Dr. Prof. Su Mi Dahlgaard Park, sumi.park@msm.lu.se

Miesto konania: Yonsei University, Soul, Kórejská republika

Termín konania konferencie: 12. – 14. októbra 2015

Cieľ konferencie: Hlavným cieľom tejto 18. medzinárodnej vedeckej konferencie je poskytnúť pravidelné celosvetové fórum pre akademikov, ale aj odborníkov z praxe, aby si mohli vymieňať svoje vedomosti a skúsenosti. Prostredníctvom tohto fóra môžu zdieľať výsledky výskumu a skúsenosti tak, aby sa priebežne vytváral aktuálny obraz o realite v tejto oblasti a nachádzali príležitosti na zlepšenie.

Prihláste sa na jednu z najväčších a najvýznamnejších konferencií v oblasti inžinierstva a manažérstva kvality v Európe

Názov konferencie: 8th International Working Conference TQM - Advanced and Intelligent Approaches

Organizátor: University of Beograd, Mechanical Engineering Faculty

Miesto konania: University of Beograd, Mechanical Engineering Faculty (http://www.mas.bg.ac.rs/eng/start), Belehrad, Srbská republika

Termín konania konferencie: 2. – 5. Jún 2015

Cieľ konferencie: Hlavným cieľom 8. TQM konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum pre výmenu poznatkov, skúseností, výsledkov výskumu a informácií o rôznych aspektoch súčasného stavu a predpokladaného budúceho vývoja v oblasti manažérstva kvality. Konferencia svojim obsahom zahŕňa filozofické, vedecké a praktické koncepty v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie filozofie komplexného manažérstva kvality, ktoré sú založené na pokročilých prístupoch a metódach.

Pre záujemcov o účasť v Národnej cene SR za kvalitu a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnil bezplatný informačný seminár

1  

Seminár sa konal 28. januára 2015 v hoteli TATRA v Bratislave s cieľom priblíženia oboch národných cien verejnosti a bol určený akémukoľvek typu organizácie súkromného alebo verejného sektora, ktorá mala záujem dozvedieť sa bližšie informácie o priebehu, harmonograme, ale aj metodikách oboch súťaží. Seminár organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako vyhlasovateľ Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.

Predstavenie a vyjadrenie víťazov Národnej ceny SR za kvalitu 2014

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu sa aj v roku 2014 dostala do tých správnych rúk. Tri víťazné organizácie si ocenenie prevzali z rúk prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku dňa 20. novembra 2014.

Pozrite si vyjadrenie zástupcov víťazných organizácií tu.

Národná cena SR za kvalitu 2014 pozná svojich majiteľov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR.

Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý zároveň počas večera odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:
- ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014,
- ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2014,
- titul Efektívny používateľ modelu CAF.

6. európske stretnutie používateľov modelu CAF (CAF event)

Talianske predsedníctvo Európskej únie v spolupráci s Európskym inštitútom verejnej správy (European Institute of Public Administration) a Pracovnou skupinou pre inováciu verejných služieb (Innovative Public Services Group) Európskej siete verejnej správy (European Public Administration Network), v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí už 6. európske stretnutie používateľov modelu CAF (Common Assessment Framework), ktoré sa uskutoční 14. novembra 2014 v Ríme. Stretnutie sa bude niesť v znamení hlavnej témy, ktorou bude Prínosy a dosiahnuté výsledky prostredníctvom modelu CAF (Impact and results with CAF).

Medzinárodná vedecká konferencia „Kvalita a predstihová inovácia"

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje v dňoch 18. – 19. septembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita a predstihová inovácia".

Vyhlásil sa 7. ročník súťaže "Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života"

logo Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje 7. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života" ako jednu zo strategických aktivít Národného programu kvality Slovenskej republiky.        

Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnil bezplatný informačný seminár k súťažiam Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

1

Seminár bol organizovaný vyhlasovateľom súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a realizoval sa v rámci základnej časti oboch súťaží s cieľom informovania verejnosti o cieľoch, priebehu a metodikách súťaží.

Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 15. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016.

Vyhlásenie 1. ročníka súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 1. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.

Súťaž je určená pre podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy, ktoré vo svojej stratégii a činnosti každodenne uplatňujú princípy spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibilty – CSR).

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže NCKSR 2013

Počet zobrazení: 2302

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil počas Európskeho týždňa kvality výsledky 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Čítajte viac... Komentáre: 0